«سیری در تاریخ تحولات آشوریان و جایگاه آنان در منطقه» بررسی می شود

میراث مکتوب - انجمن علمی دانشجویان تاریخ نشست تخصصی «سیری در تاریخ تحولات آشوریان و جایگاه آنان در منطقه» را برگزار می کند.

این نشست با حضور ژاک بتا کلیا مسئول بخش استراتژی و تحقیقات اتحادیۀ جهانی آشوریان ساعت 15:15 روز یکشنبه 14 آبان در دانشگاه تهران، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، طبقۀ سوم، تالار کمال برگزار خواهد شد.