انتشار شمارۀ 11 میراث علمی اسلام و ایران

میراث مکتوب - شمارۀ جدید میراث علمی اسلام و ایران دوفصلنامـۀ تاریـخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی (سال ششم، شمـارۀ اول، بهار و تابستان 1396) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 

فهرست مقالات این شماره از میراث علمی اسلام و ایران به شرح زیر است:

فهرست

سخن سردبیر: شرط بلاغ/ محمد باقری

نقش رصد در ستاره‌ شناسی باستان و سده‌های میانه/ ویلی هارتنر، ترجمۀ امیرمحمد گمینی

پژوهشی در جایگاه ستارۀ جُدَی در دورۀ اسلامی/ راضیه سادات موسوی

نخستین دستگاه‌های کنترل خودکار در یونان باستان و دورۀ اسلامی/ آتیلا بیر، ترجمۀ حمیدرضا نفیسی

برهان قسطا بن لوقا برای قاعدۀ خطأین /محمد مهدی کاوه یزدی

ورود ارقام هندی به زبان‌های عربی، یونانی و لاتینی  / چارلز برنت، ترجمۀ فاطمه سادات سعادتمند

معرفی کتاب

اخترشناسی در خاورمیانه/ غلامحسین صدری‌افشار

نگاهی به دو نشریۀ مرتبط با تاریخ علوم دورۀ اسلامی/ غلامحسین صدری‌افشار

مروری بر کتاب هندسه در هنر معماری و کاربرد آن در آموزش ریاضی/ نرگس عصارزادگان

مصاحبه

مصاحبه با پرویز اذکائی/محمد باقری

رساله

ترجمۀ تلخیص المفتاح کاشانی/ محمد رضا عرشی       

ترجمۀ فی حَبَلٍ علی حَبَلٍ منسوب به بقراط/ محمد باهر و حمید بهلول

صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

مدیر مسئول:  اکبر ایرانی
سردبیر: محمد باقری