همایش تصحیح متون تاریخی برگرار می شود

میراث مکتوب - سلسله همایش های نقد متون تاریخی در همایش دوم به تصحیح متون تاریخی می پردازد.
 
محورهای همایش به شرح زیر است:
مباحث نظری و مفهومی درباره تصحیح متن های تاریخی و دانش تصحیح متن
سیر تكوین و تحول تصحیح متن های تاریخی
بررسی انتقادی شیوه های تصحیح متن های تاریخی
تصحیح گران برجسته و سنت های علمی آن ها (ایرانی و غیرایرانی)
 بررسی انتقادی و آسیب شناسی متن های تاریخی تصحیح شده فارسی و عربی
 بررسی انتقادی فهرست نگاری نسخه های خطی و متن های تاریخی
ضرورت های نقد و احیاء سنت فكری و عملی تصحیح متن های تاریخی
ضرورت های آموزش فن تصحیح متن های تاریخی
محدودیت ها و موانع دسترسی به نسخ خطی و راهكارهای رفع آنها
نقد عملكرد موسسه ها و ناشران حوزه تصحیح متن و بازخوانی تجربه های آن ها
 
مهلت ارسال مقاله به همایش 15 دی  سال جاری و تاریخ تاریخ برگزاری 26 بهمن  1396 است.