شمارۀ جدید نشريه كاوش نامه زبان و ادبيات فارسی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید نشريه كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (سال هجدهم، شماره 34، بهار و تابستان 1396) به صاحب امتیازی دانشگاه یزد منتشر شد.

فهرست مطالب این دوفصلنامه به شرح زیر است:
«دفتر دلگشا» و تلمیحات شاه نامه ای آن/ رضا غفوری
بازشناخت حماسه شاه رخ نامه (سروده قاسمی گنابادی)/ زهرا اختیاری  
شخصیت پردازی دو وجهی در شاهنامه فردوسی ( با توجه به تیپ شخصیتی دوگانه شیدایی-افسردگی/ محمد صادق زارع، رضا چراغی
گزیستانسیالیسم شعری و نحوه تحقق آن با تمهیدات بیانی/ دكتر محمدرضا روزبه، كیانوش دانیاری
ریا و تزویر و انعكاس آن در اشعار جامی/ سعیده مرجع زاده، عنایت الله شریف پور ، احمد امیری خراسانی
بررسی مراتب تجلی در میقات حضرت موسی(ع) و معراج حضرت محمد(ص) از دیدگاه عرفا تا قرن هشتم/هاشم باقرزاده، مهدی نوریان ، محمود براتی خوانساری
بررسی و تحلیل جلوه‏ های خردگریزی در اشعار صائب/ محمد خاكپور
بررسی ویژگی های زبانی شعر ناب كودك در اشعار رحماندوست/ محمود صادق زاده، مریم زارع بیدكی
نمادشناسی جامه های سرخ در ادب فارسی (از آغاز تا دوره مشروطه)/ منصوره عرب
کانی شناسی (جواهرشناسی) در دیوان انوری/ امرالله اسکندری شهرکی ، دکتر محمدکاظم کهدوئی
صاحب امتياز: دانشگاه يزد
مدير مسئول: محمدكاظم مهتديانی
سردبير: مهدی ملك ثابت