بازرگانی در دوره اشکانیان

میراث مکتوب - ارائۀ تصويري از وضعيت بازرگاني ايران در عصر اشكاني و چگونگي عملكرد آن در حوزۀ داخلي و خارجي، همچنين نقش اشكانيان و گروه‌های مختلف تجار ساكن در قلمرو آنان در بازرگانی بين‌المللي آن روزگار از جمله مسائلي است كه در پژوهش حاضر به آن توجه شده است.
تلاش شده تا كالاها و توليدات عمدۀ تجاري در عرصۀ واردات و صادرات، همچنين فرآورده‌هاي ويژۀ دادوستد محلي و منطقه‌اي مشخص گردد. از سوی ديگر ضمن بازسازی مسير جاده‌ها و شاهراه‌های تجاري، به نقش و جايگاه ويژه‌اي كه مراكز اقتصادی، شهرهاي كارواني، كانون‌هاي مهم تجارت دريايي و همچنين حكومت‌هاي نيمه‌مستقل محلي در چرخۀ ‌اقتصادي و مناسبات بازرگاني اشكانيان داشته‌اند، پرداخته شده است.
وضعيت شهرها و موقعيت بازار در كنار ورود عناصر جديد هلنيستي و تحول شهرنشيني پساهخامنشي در فلات ايران از ديگر مباحث كتاب است. فصل‌هايي از كتاب نيز به جايگاه بازرگانان در جامعۀ ايران عصر اشكاني و رابطۀ حكومت و مبادلات بازرگاني اختصاص دارد.
كيان راد، خسرو، بازرگانی در روزگار اشکانیان، تهران، آزادبوم، 408 صفحه، قطع: وزیری، 1000 نسخه، بها: 45000 ریال، 1396.