چالش گذار از سنت به تجدد در نظام آموزشی دنیای اسلام

میراث مکتوب- سلسله سخنرانی های تخصصی گروه جریان های فکری توسط پژوهشکده تاریخ اسلام با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.
 
 
نشست علمی گروه تاریخ جریان های فکری جهان اسلام
 
موضوع: «چالش گذار از سنت به تجدد در نظام آموزشی دنیای اسلام با تکیه بر تجربه دارالفنون در ایران، دارالفنون در عثمانی و مدرسه صادقیه در تونس»
 
باحضور: دکتر علیرضا ملائی توانی، دکتر حسن حضرتی و دکتر عباس برومند اعلم
 
زمان: سه شنبه 96/8/23 ساعت 16 الی 18
مکان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی