آیین رونمایی از دانشنامه معاصر قرآن کریم

میراث مکتوب-رونمایی از دانشنامه معاصر قرآن کریم، سرپرست علمی و سرویراستار دکتر سید سلمان صفوی با حضور دانشمندان و فرهیختگان قرآن پژوهی و ادب فارسی، دوشنبه 29 آبان 1396 ساعت 15 در حوزه هنری، تماشاخانه مهر برگزار می شود.