تاریخچه جلدسازی در ایران

میراث مکتوب - کنکاش درباره چگونگی تأثیرگذاری هنر تجلید ایرانی در طول تاریخ کتاب‌سازی اروپا به همراه شواهد و مصداق‌‌های موجود، ضمن اثبات جایگاه واقعی هنر کتاب‌سازی و کتاب‌آرایی ایرانی ـ اسلامی در گستره جهانی، کیفیت روابط و همکاری‌های اروپا با تمدن اسلامی و نیز تأثیرپذیری‌هایی که در مسیر این روابط در فرآیند خلق آثار هنری و فرهنگی دو طرف به وجود می‌آمده را تبیین می‌کند.

این کتاب در نُه فصل نگاشته شده است و به مطالبی چون تاریخچه جلدسازی، طرح‌های ترنج، انواع جلدها، انواع صحافی در غرب، تاریخ جلدهای اسلامی، هنر جلدسازی قرآن، میراث کهن ایرانی و مراحل صحافی، تزئینات روی جلد، ابزارهای صحافی، انواع ماشین‌های صحافی، اجزاء جلد کتاب، ترتیب چاپ روی جلد کتاب، نکاتی که روی جلد کتاب یا روی روکش قرار می‌گیرند و قطع و معرفی اساتید جلدسازی پرداخته است.

جلد اول کتاب «جلدسازی؛ تاریخچه جلدسازی در ایران» اثر حمیدرضا فعدی، در 125 صفحه، از سوی انتشارات مهرصادق منتشر شده است.