نقد و رد نظریات شرقی و غربی در شاهنامه شناسی

میراث مکتوب - دکتر محمود امیدسالار یکی از نامدارترین شاهنامه شناسان معاصر هستند. کارنامۀ پژوهش های ایشان را به طور کلی می توان در سه بخش تقسیم بندی و بررسی کرد: نخست، مقالات مختلف در نشریات عمدتاً چاپ خارج (ایران شناسی و ایران نامه) در دهۀ شصت و هفتاد دربارۀ مسائل متننی، لغوی، تحلیلی، حماسی - اساطیری و فولکوریک شاهنامه که بخش مهمی از آن ها در مجموعۀ جستارهای شاهنامه شناسی و مباحث ادبی (تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، 1381) آمده است. دوم، همکاری با دکتر خالقی مطلق در تصحیح دفتر ششم شاهنامه و نوشتن یادداشت های این مجلد که مقالاتی نیز از قِبَل آن چاپ شده است و سوم، تحقیقات ایشان پس از پایان تصحیح دفتر ششم شاهنامه که به صورت مقالاتی در مجلات و مجموعه های غالباً داخل ایران، مدخل های دانشنامه ای، رساله های منفرد و فصولی از کتاب ها منتشر شده است. شماری از نوشته های این دو مقطع اخیر از فعالیت های دکتر امیدسالار را هم می توان در کتاب سی و دو مقاله در نقد و تصحیح متون ادبی (تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، 1389) دید.

متن کامل این مقاله نوشتۀ سجاد آیدنلو که در شمارۀ جدید جهان کتاب، سال بیست و دوم، شمارۀ 8، آبان 1396 منتشر شده است اینجا بخوانید.