شمارۀ 20 مجله فنون ادبی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید مجله فنون ادبي (سال نهم، شماره 3 (پياپي 20)، پاييز 1396) به صاحب امتیازی دانشگاه اصفهان منتشر شد.

فهرست مقالات این نشریه به شرح زیر است:

تلمیح، از سرقت ادبی تا صنعت ادبی: بررسی تلمیح در منابع بلاغی/ علی صباغی ، حسن حیدری

هنجارگریزی آوایی در مثنوی های سنایی/ غلامرضا سالمیان ، سمیرا صمیمی فر 

بررسی انواع تكرار و كاركردهای آن در ویس و رامین/ امین بنی طالبی ، مسعود فروزنده  

بررسی كهن الگویی زمان در شعر حافظ/ عباس محمدیان ، پروین هاشم پور ، مهین میرزابیاتی 

موسیقی درونی در غزلیات وصال شیرازی/ نازنین نوری ، موسی پیری

صاحب امتياز:دانشگاه اصفهان

مدير مسئول:  اسحاق طغيانی