شمارۀ جدید نشریۀ جستارهای ادبی

میراث مکوب - شمارۀ جدید نشریۀ جستارهای ادبی (سال 39، شمارۀ 194) به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.

فهرست مقالات این شماره از جستارهای ادبی به شرح زیر است:

تطبیق نظریۀ جامعه شناسی با ساختار ادبی- اجتماعی رمان های سیمین دانشور / بیتا قنبری ; امین دائی زاده جلودار

بررسی تطبیقی زبان جنسیت در نامه های عاشقانۀ چهار منظومۀ غنایی (ویس و رامین، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و شیرین و خسرو) /فرزانه امیرپور ; سيده مريم روضاتيان ; حسین آقاحسینی                                

تحلیل کهن الگوی «خویشتن» در منطق الطیر عطار/ لیلا غلامپور آهنگر کلایی ; محمود طاووسی ; شهین اوجاق علیزاده

تحلیلی بر رجزخوانی در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی الماس خان کندوله ای / مصطفی رادمرد ; میر جلال الدین کزازی ; محمدعلی داودآبادی فراهانی

نقد و بررسی نظریۀ ادبیات غنایی در ایران (با تکیه بر ادبیات پیش از اسلام)/امید ذاکری کیش

انواع بومی سرودهای خراسان  / حسن ذوالفقاری

تصحیح چند بیت کهن فارسی بر اساس دمیۀ القصر باخرزی / مجتبی مجرد       

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول:  سیّد حسین فاطمی

سردبیر: محمد تقوی