انتشار شمارۀ 166 «آینۀ پژوهش»

میراث مکتوب - شمارۀ 166 «آینۀ پژوهش» دوماهنامۀ نقد کتاب، کتابشناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ فرهنگ اسلامی در مهر و آبان 1396 منتشر شد.
فهرست مقالات این شماره از آینۀ پژوهش به شرح زیر است:
«مرغ ایوان» سعدی شیراز/ جویا جهانبخش
گذری اجمالی بر احوال و اندیشه های ابوالعلاء معرّی/ علیرضا ذکاوتی قراگزلو
نسخه خوانی (8)/ رسول جعفریان
قلم انداز 7: یادداشت هایی در تاریخ، ادبیات و فرهنگ/ سهیل یاری گلدره
اوراق پریشان 7/ محمدرضا ضیاء
معرفی و مقایسه دو کتاب در نقد ادب عربی؛ «المثل السائر» ابن اثیر جزری و «الفلک الدائر» ابن ابی الحدید/ حبیب راثی تهرانی، عذرا یزدی مهر
نگاهی به کتاب کارآمدی روش اجتهادی امام خمینی در تولید اندیشۀ فقهی ـ سیاسی/ محمدکاظم تقوی
بازخوانی انتقادی از کتاب «آشنایی با دانش نحو»/ جواد آسه
نگرشی بر نگارش های کلامی (9): مسائل المرتضی و مشکلات آن/ حمید عطائی نظری
ضرورت اعتنا به میراث کلامی شریف مرتضی/ حمید عطائی نظری
کتابشناسی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (2)/ نفیسه رئیسی
نشر مطلوب: کندوکاوی در راه های دست یافتن به آن/ الهام بادینلو
البیان الباهر فی صلاة المسافر/ ناصر باقری بیدهندی
اصول و مبانی تحلیل متون ادبی/ علی کاملی
آشنایی با مبانی شبیه خوانی/ مرتضی غلامی
درگذشتگان/ ناصرالدین انصاری، محمدرضا هدایت پناه
این مجله به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مدیرمسئولی محمدتقی سبحانی، سردبیری محمدعلی مهدوی راد و دبیر تحریریه ای اسماعیل مهدوی راد منتشر می شود.