پنجاه و ششمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب - پنجاه و ششمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب ظهر امروز 29 آذر در این مؤسسه برگزار شد.