گذری اجمالی بر احوال و اندیشه های ابوالعلاء معری

میراث مکتوب - نویسنده در نوشتار حاضر بر اساس مندرجات معجم الادباء یاقوت حموی و نیز جلد سوم من تاریخ الادب العربی طه حسین، گذری اجمالی بر احوال و اندیشه های ابوالعلاء معری دارد.

متن این نوشتار را به قلم علیرضا ذکاوتی قراگزلو که در شمارۀ 166 آینۀ پژوهش منتشر شده است  اینجا بخوانید