نگرشی بر نگارش های کلامی (9)

مسائل المرتضی و مشکلات آن

میراث مکتوب - مسائل المرتضی مجموعه ای است از رسائل و مسائل پراکندۀ دانشمند بزرگ شیعی، شریف مرَتضی، در زمینه های فقه و اصول و کلام و ادبیات که بر دست وفقان خضیر محسن الکعبی تصحیح شده و در سال 1422 ه .ق. در بیروت به چاپ رسیده است .

در نوشتار حاضر، پس از اشاره به پاره ای از ویژگی های نسخۀ اساسِ این تصحیح، نادرستی های چندگونه و کاستی های چندگانۀ ویراست کعبی از آن نشان داده شده است.  اشکالات پرشمار و گونه گون این ویراست، گویای آن است که متن عرضه شده از مسائل و رسائل شریف مرَتضی، نا استوار و نا معتمد، و ازاین رو، فاقد اعتبار لازم برای استناد و ارجاع است.

متن کامل این نوشتار که در شمارۀ 166 نشریۀ آینۀ پژوهش منتشر شده است اینجا بخوانید