زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

میراث مکتوب - همزمان با برگزاری نکوداشت دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی کتاب زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی وی به کوشش انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.
فهرست مطالب کتاب به این قرار است:
حکیمِ خرد (در نسبت میان شریعت و عقل)/ حسن بلخاری قهی
هستی شناسی صدرایی/ غلامحسین ابراهیمی دینانی
حافظ «فیلسوف التفات»/ غلامحسین ابراهیمی دینانی
معنا و امکان فلسفه اسلامی (گفت و گویی میان دکتر ضیاء شهابی و دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی)
دوست دارد یار این آشفتگی (نگاهی به فراز و نشیب زندگی مردی از تبار خرد: دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی)/ محمد شکیبا دل
چرا به غرب و دربارۀ غرب می اندیشم/ رضا داوری اردکانی
جایگاه عقل در آرا و آثار استاد دینانی/ شهین اعوانی
رویکردی نو به قواعد فلسفی/ احد فرامرز قراملکی
نگاهی به شیوۀ تدریس فلسفه توسط دکتر دینانی/ سعید انواری
در آغوش عقل (واکاوی مختصات عقل در ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام)/ عبدالله صلواتی
تاریخ نگاری فلسفه از نگاهی بیرونی/ امیر اهری
ابن سینا و تفاسیر قرآنی/ سید مصطفی محقق داماد
و قاضی همه دان گفت/ اکبر ثبوت
موجبیت و اختیار/ انشاء الله رحمتی
آیات قرآنی در توجیه آرای فلسفی از نظر سهروردی/ نجفقلی حبیبی
«تعریف» در فلسفۀ سهروردی/ حسین سیدعرب
مواجهۀ ملاصدرا با نظریۀ نور و ظلمت در فلسفۀ سهروردی/ سیماسادات نوربخش
عقل در فلسفۀ ابن سینا/ علی مخبر
رهیافت های قرآنی سهروردی/ نادیا مفتونی
فهرست آثار
سال شمار
تصاویر
«زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی» به کوشش علی اوجبی، در 463 صفحه در سال 1396 از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شده است.