معرفی و مقایسه دو کتاب در نقد ادب عربی؛ « المثل السائر» ابن اثیر جزری و «الفلک الدائر» ابن ابی الحدید

میراث مکتوب - نقد ادبی در دورۀ عباسی با ظهور چند تن از نقادان و علمای ادب در فن بحث و مناظره و کتابت و بلاغت به شکوفایی رسید و آثار ارزشمندی در آن دوره بوجود آمد که منشأ شکل گیری جریانات و آثار بعدی در این فن شد  .

نویسندگان در نوشتار حاضر تلاش کرده اند دو اثر پیشگام در نقد ادبی، المثل السائر فی ادب الکاتب و الشاعر تالیف ضیاءالدین ابن اثیر جزری و کتاب الفلک الدائر علی المثل السائر اثر ابن ابی الحدید را که در نقد آن نگاشته شده، مورد بررسی قرار دهند.  در راستای این هدف، پس از معرفی دو نویسنده و آثار آن ها، به بررسی جدا گانه هر یک از آثار پرداخته و به چند مورد از نقدهای ابن ابی الحدید به کتاب ابن اثیر اشاره شده است.

متن کامل این نوشتار تألیف حبیب راثی تهرانی و عذرا یزدی مهر که در شمارۀ 166 آینۀ پژوهش منتشر شده است اینجا بخوانید.