میراث علمی اسلام و ایران 11

میراث مکتوب -میراث علمی اسلام و ایران- پیاپی 11- دوفصلنامـۀ تاریـخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی (سال ششم، شمـارۀ اول، بهار و تابستان 1396)

 

فهرست مطالب

سخن سردبیر: شرط بلاغ/ محمد باقری/ 1

نقش رصد در ستاره‌ شناسی باستان و سده‌های میانه/ ویلی هارتنر، ترجمۀ امیرمحمد گمینی/ 9

پژوهشی در جایگاه ستارۀ جُدَی در دورۀ اسلامی/ راضیه سادات موسوی/ 25

نخستین دستگاه‌های کنترل خودکار در یونان باستان و دورۀ اسلامی/ آتیلا بیر، ترجمۀ حمیدرضا نفیسی/ 42

برهان قسطا بن لوقا برای قاعدۀ خطأین /محمد مهدی کاوه یزدی/ 58

ورود ارقام هندی به زبان‌های عربی، یونانی و لاتینی  / چارلز برنت، ترجمۀ فاطمه سادات سعادتمند/ 84

معرفی کتاب

اخترشناسی در خاورمیانه/ غلامحسین صدری‌افشار/ 97

نگاهی به دو نشریۀ مرتبط با تاریخ علوم دورۀ اسلامی/ غلامحسین صدری‌افشار/ 99

مروری بر کتاب هندسه در هنر معماری و کاربرد آن در آموزش ریاضی/ نرگس عصارزادگان/ 106

مصاحبه

مصاحبه با پرویز اذکائی/محمد باقری/ 111

رساله

ترجمۀ تلخیص المفتاح کاشانی/ محمد رضا عرشی/ 121

ترجمۀ فی حَبَلٍ علی حَبَلٍ منسوب به بقراط/ محمد باهر و حمید بهلول/ 157

 

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب/ مدیر مسئول:  اکبر ایرانی/ سردبیر: محمد باقری