شمارۀ جدید فصلنامۀ شعرپژوهی (بوستان ادب)

میراث مکتوب - شمارۀ جدید فصلنامۀ شعرپژوهی (بوستان ادب) – (سال نهم، شمارۀ 3  پیاپی 87)، پاییز 1396 به صاحب امتیازی معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز منتشر شد.

فهرست مقالات این شماره از فصلنامۀ شعرپژوهی به شرح زیر است:

نقد بوم گرایانه ی دفتر شعر «از زبان برگ» سروده ی محمدرضا شفیعی كدكنی/ فرهاد بشیریان، اكبر شایان سرشت

تحلیل منطق الطیر و مصیبت نامه ی عطار نیشابوری بر اساس نظریه ی سازنده گرایی ویگوتسكی و برونر/ غلامرضا پیروز ، عفت سادات غفوری

مطالعه بینامتنی تمثیل در معارف بهاءولد و مثنوی مولانا/ ناصر جابری

شیوه های اجرایی اشعار محلی در ایران/ حسن ذوالفقاری

آسیب شناسی شروح مثنوی از حیث بی توجهی به سنت عرفانی مولانا/ احسان رئیسی

تبیین معناهای نازیباشناسانه ی بیماری، رنج و مرگ در اشعار نیما یوشیج/ زینب صابر

بررسی نقش نشانه های سجاوندی در شعرهای نیمایی مهدی اخوان ثالث/ طاهره میرهاشمی

هنر حافظ در ترسیم فراز و فرود ابیات بر پایه ی عنصر تضاد و تقابل/ محمدرضا یوسفی ، مریم بختیاری

صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز

مدیر مسئول: معاون پژوهشی دانشگاه شیراز

سردبیر: كاووس حسن لی