نشریۀ ایرانشهر امروز در گام هفتم

میراث مکتوب - شمارۀ هفتم نشریۀ ایرانشهر امروز (نشریۀ مطالعات ایرانی و نقد کتاب، سال دوم، شمارۀ دوم، تیر، مرداد، شهریور 1396) به صاحب امتیازی مؤسسۀ فرهنگی هنری معارف رایزن منتشر شد.

فهرست مقالات این شماره از ایرانشهر امروز به شرح زیر است:

سرمقاله، سردبیر

مطالعات ایرانی

سیاحتگر سوئدی در فراخنای کویر/ سید علی آل داود

ابن سینا و «اتفاق» در سماء طبیعی «شفا» . احسان موسوی خلخالی

در کنار چمن ، یا آرامگاه عشق/ امید طبیب زاده

اندیشه و فرهنگ در جهان

قدرت اقتصادی، کار، احمد سمیعی گیلانی

از تجربۀ نشر ژاپن چه می توان آموخت؟/ عبدالحسین آذرنگ

ادبیات معاصر

مرگ کدام نویسنده؟/ حسن میرعابدینی

عطا و لقاء مدرنیسم نیما/ سعید رضوانی

نقد کتاب

ضرورت حضور در میدان تحقیق/ علی بلوکباشی

جمال زاده، شهروند داستان/ بهناز علی پور گسکری

برگزیده ای دیگر از شاهنامه فردوسی/ سجاد آیدتلو

تاریخچۀ رمان پلیسی/ طمهورث ساجدی

علم دین/ حمیرا ارسنجانی

هخامنشیان و اورارتوها/ شیما جعفری دهقی

اسناد و نسخه های خطی

اندیشۀ نو و شعر متوسط/ سیدعلی آل داود

سرگذشت نامۀ خودنوشت

زندگینامۀ خودنوشت آربری/ مصطفی حسینی

یاد درگذشتگان

منش جزیره، نگاهی به زندگی و کارنامۀ عطالله بهمنش/ سید فرید قاسمی

درگذشت بزرگ نادرزاد

درگذشت مریم میرزاخانی

در جهان دانش و هنر

در جهان دانش و هنر

معرفی کتاب های تازه

معرفی کتاب های تازه

صاحب امتیاز: مؤسسۀ فرهنگی هنری معارف رایزن

مدیرمسئول: مسعود سلطانی

سردبیر: سیدعلی آل داود