آن روی سکه (پژوهشی در تاریخ نگاری ایران)

میراث مکتوب - آن روی سکه نگاهی عمیق به دو دورۀ مهم تاریخی درایران است . ساسانیان و صفویان دو دوره‌ای که با فراز و فرودهمراه بود .

شوکت قدرت ثروت و رونق حرف اول در این دوران بود و گسترش محدوده‌ی جغرافیایی ، رشد اقتصادی و وسعت روابط سیاسی و فرهنگی با جهان آن روز باعث یگانگی خاص این دوران بوده است .فرصت‌های تاریخی که با غفلت ، استبداد و سختگیری به سقوط این دولت‌ها انجامید و ایران را در ورطه‌های هولناک تاریخی انداخته است .

آن روی سکه از تاریخ این دوران می‌گوید و موشکافانه علل فراز و فرود را می‌کاود . اثری جذاب، پرکشش و سرشار از نکته هایی که ما را به گذشته هایی می برد که برای امروز و فردای تاریخی ما درس آموز است.

غفاری فرد، عباسقلی، آن روی سكه (پژوهشی در تاريخ‌نگاری ايران)، تهران، نگاه، قطع: رقعی، 384 صفحه، 350000 ریال، 1396.