شمارۀ جدید مجلۀ فنون ادبی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید مجلۀ فنون ادبی (سال نهم، شماره   4پياپي 21 زمستان 1396) به صاحب امتیازی دانشگاه اصفهان منتشر شد.
مطالب این شماره از مجلۀ فنون ادبی به شرح زیر است:
بررسي تطبيقي عنصر داستاني كشمكش و مكانيسم هاي دفاعي فرويد در داستان فرود شاهنامه/ فخری زارعي، سيدكاظم موسوی، غلامحسين مددی
 اختلاف معنا در جناس تام/ محمد اجاقي، محمد خاقاني اصفهاني، محمد رحيمي خويگاني
خلاقيت بلاغي مولانا در كاربرد آيه هاي قرآن (با تمركز بر استعاره، تشبيه و پارادكس)/ سيد ناصر جابري اردكانی ، حسين سليمی
رويكرد بينامتني در آموزه هاي تعليمي پروين اعتصامي و مولوی/ فاطمه كاكاوند قلعه نويی ، عفت نجار نوبری
نشانه شناسي تقابل هاي ساختاری داستان بيژن و منيژه/ صديقه (پوران) عليپور
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول و سردبیر: دكتر اسحاق طغياني