نشست «قبله­ یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه)»

میراث مکتوب - یکصد و چهارمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «قبله­ یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه)» دوشنبه 25 دی برگزار شد. در این نشست حجت­ الاسلام والمسلمین مهدی سهرابی، عضو شورای تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران و عضو کمیتۀ علمی ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری دربارۀ زندگی علامه سردار کابلی و آثارشان، کتابهای خودشان در موضوع قبله نمایی و قبله یابی و همچنین دربارۀ پیوست میراث علمی و نقاط قوت و ضعف آن، اسفندیار معتمدی مؤلف کتابهای درسی و پژوهشگر تاریخ علم دربارۀ مصحفی و کارهایشان و دکتر محمد باقری تاریخ­نگار ریاضیات و اخترشناسی و سردبیر نشریۀ میراث علمی اسلام و ایران سخنرانی کردند.

اکبر ایرانی - مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب اکبر ایرانی - مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب
محمد باقری - سردبیر دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران محمد باقری - سردبیر دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران
محمد باقری - سردبیر دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران محمد باقری - سردبیر دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران
حجت­ الاسلام والمسلمین مهدی سهرابی، عضو شورای تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران و عضو کمیتۀ علمی ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری حجت­ الاسلام والمسلمین مهدی سهرابی، عضو شورای تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران و عضو کمیتۀ علمی ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری
از راست: حجت­ الاسلام والمسلمین مهدی سهرابی، عضو شورای تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران و عضو کمیتۀ علمی ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری و محمد باقری سردبیر دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران از راست: حجت­ الاسلام والمسلمین مهدی سهرابی، عضو شورای تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران و عضو کمیتۀ علمی ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری و محمد باقری سردبیر دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران
از راست: محمد باقری سردبیر دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران و اسفندیار معتمدی ،  مؤلف کتابهای درسی و پژوهشگر تاریخ علم از راست: محمد باقری سردبیر دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران و اسفندیار معتمدی ، مؤلف کتابهای درسی و پژوهشگر تاریخ علم