فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی عرفان در کلام مولانا

میراث مکتوب - فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی عرفان در کلام مولانا اعلام شد. این همایش 2 و 27 فروردین 1397 سال آینده برگزار خواهد شد.

محورهای همایش به شرح زیر است:
مولانا و افکار عرفانی وی

دیدگاه فلسفی در اشعار مولوی

شخصیت ادبی و عرفانی مولوی

مولوی و مولوی خانه ها

 نقش مولوی در شکل دهی فرهنگهای مشترک فارسی- ترکی

مفاهیم انسان، حقوق انسانی، مثبت اندیشی در مولانا

نقش مولوی خانه ها در شکل گیری آثار هنری و فرهنگی

 دیدگاه مولوی در ادبیات دیوانی دوران عثمانی

نقش مولوی در انتقال ایدئولوژی اسلامی به دنیای ترک

 مقایسه دیدگاه فلسفی و جهان بینی بین گوته و مولانا

 مولانا و ادبیات مولویه

نقش مثنوی معنوی در تثبیت ارزشهای اجتماعی و فرهنگی

مولوی و اندیشه های وی

مولوی و ادامه دهندگان راه وی

نقش خانواده مولوی از دیرباز تا به امروز در توسعه شخصیت ادبی- فکری مولوی

صناعت ادبی در مثنوی مولوی

علم بیان و علم معنا در آثار مولوی

تصوف و مولوی

نای و نی در مثنوی و نگاه مولوی

نشانه های تأثیر گرفته از اندیشه های مولوی در جهان امروز

مولوی و ادبیات معاصر

دیدگاه مولوی و چالشهای آن در ادبیات پست مدرن

بازشناخت شخصیت زاهد و عارف در دیدگاه مولوی

سنت تصوف در دیدگاه مولوی

 شب عروض و رقص سماع و مفاهیم آن

 مولویه چهره ای از زیبایی شناسی ادبیات اسلامی

 مولوی و شمس از دید تأثیر و تأثر

 میراثداران مولوی
 شخصیت فلسفی و علم اندیشه

 وضعیت مولوی خانه ها در جهان امروز

 نقس یونسکو در جهانی شدن مولوی

مولوی پل اندیشه و تفکر میان شرق و غرب

مفهوم عشق در مثنوی مولوی

مولوی در فرهنگ عامه

این همایش به کوشش دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود.


مهلت ارسال متن كامل مقالات  به همایش 10 اسفند 1396 است و همایش در تاریخ 26 و 27 فروردین سال آینده برگزار می شود.
 

برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ این همایش اینجا را مشاهده کنید.


تلفن تماس دبیرخانه: 04531505323

محل برگزاری: اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی