تاریخ تحولات ایران شناسی در دوران اسلامی

میراث مکتوب - این کتاب به مباحث مهمی از حیات فرهنگی ایران در پرتو اسلام می پردازد و جهان بینی ایرانیان در روند تاریخی و سیر تکامل اجتماعی آن و با توجه به (مکتب تاریخی ایران شناسی) را در ده فصل مورد پژوهش قرار می دهد.
فصل اول، ضمن بحث دربارۀ دانش ایران شناسی و حوزه های تحقیقی آن، به مکاتب مختلف آن مانند: مکتب زبان شناسی و فقه اللغة ایرانی، مکتب تاریخی ایران شناسی و مکتب جغرافیایی ایران شناسی می پردازد و قلمرو پژوهش هریک از آنها را شرح می دهد. همچنین به بررسی تحقیقات ایران شناسی در کشورهایی که در مراکز علمی ودانشگاهی خود از قرون پیش ، رشته ایران شناسی را دایر کرده اند و تالیفات متعددی در این زمینه انتشار داده اند، در این فصل معرفی شده اند.
فصل دوم، شناخت متون واهمیت آن در تحقیقات ایران شناسی است. این بخش علاوه بر متون تاریخی عربی و فارسی، به کتب جغرافیایی و منابع مختلف آن مانند: جغرافیای تاریخی وغیره پرداخته است. همچنین متون دیوانی و دستورالعمل های تاریخی مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل سوم، حیات معنوی وتاثیرات فرهنگی ایران در قرون نخستین اسلامی و روند اسلامی شدن ایران تا سقوط عباسیان در قرن هفتم هجری قمری/ سیزدهم میلادی ، وتاثیرات فرهنگی اسلام بر حیات ایرانیان را مورد بحث قرار می دهد.
فصل چهارم، زبانهای ایرانی در دوران اسلامی و لهجه ها و گویش های مختلفی را که در سراسر ایران به کار می رود بررسی می کند و دیگر شاخه های زبانهای ایرانی نو موجود در فلات پامیر، نواحی آسیای مرکزی، فلات و نواحی کوهستانی ایران و سواحل خلیج فارس نیز معرفی میشود، سابقه تاریخی خط در این فصل جای دارد.
فصل پنجم، ساکنان و اقوام مختلفی را که در ایران ساکن هستند را مورد تفحص قرار می دهد.
فصل ششم، درباره اهمیت اسناد و مدارک تاریخی در مطالعات ایرانی است. این مبحث انواع سندها و مدارکی را که دولتها برای مقاصد مختلف ثبت و یا اعلام می کنند، توضیح و مورد بررسی قرار می دهد.
فصل هفتم، مربوط به اهمیت سفرنامه ها در تحقیقات ایران شناسی است زیرا بسیاری از مسائل اجتماعی و مشکلات مردم که درمتون رسمی و کتب تاریخی از آنها ذکری نشده، در این سفرنامه ها به روشنی شرح داده شده است.
فصل هشتم، درباره اهمیت و نقش ادبیات تاریخی و متون نثر است و اینکه چگونه شرایط اجتماعی و سیاسی دوره های مختلف تاریخی، سبب پیدایی، تحول و تکوین آن شده است.
فصل نهم، نظام حکومت ایران، تشکیلات اداری و سازمانهای مختلف اجتماعی ایران که به گونه ای در نحوه کشورداری نقش موثری داشته اند را معرفی می کند.
فصل دهم، به جهان بینی و اندیشه های ایران در دوران اسلامی اختصاص دارد. در این مبحث، شرایط و ویژگی های زندگی معنوی ایرانیان در صدر اسلام، گسترش اسلام و انتخاب مذهب شیعه دوازده امامی و تجلی آن در فرهنگ، سنت های ایرانی و دیگر موارد حیات معنوی ایران مورد پژوهش قرار گرفته است.

میراحمدی، مریم، تاریخ تحولات ایران شناسی در دوران اسلامی، تهران، طهوری، 927 صفحه، قطع: وزیری، 925000 ریال، قطع: وزیری، 1395.