معماری ایران: از عصر صفوی تا عصر حاضر

میراث مکتوب - صفویان در طراحی شهرها، بازارها، کاروانسراها، مساجد، مدارس، مسجدـ مدرسهها و احداث كاخ- ‌‌باغ‌‌ها به نوآوریها و ابتکارات تحسینبرانگیزی دست یافتند. آنان هنر ترکیب کاخ و باغ را ـ که ریشه در معماری پیش از اسلام دارد ـ به اوج زیبایی و شکوه رساندند. حتی گورکانیان هند در طراحی تاجمحل نیز متأثر از معماری دورۀ صفوی بودند. 
مؤلف در این كتاب كوشیده است از زوایای گوناگون و موشكافانه به بیان ویژگیهای هنر معماری عصر صفوی بپردازد و سیر تحول آن را تا عصر حاضر بیان كند.

از زمان شکلگیری دولت صفوی تا پایان دورۀ قاجار تحولات فراوانی در زمینههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی رخ داده که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معماری و آرایههای معماری ایران نقش بسزایی داشته است. مؤلف در حد توان و متناسب با موضوع به این تحولات پرداخته است.

فهرست منابع کتاب به شرح زیر است:

فصل اول: منابع پژوهش
فصل دوم: صفویان و مراحل شکل‌گیری معماری
فصل سوم: ساختار معماری و انواع بناهای دوره صفوی
فصل چهارم: تزیینات معماری دوره صفوی
فصل پنجم: نگاهی به شهرهای دوره صفوی
فصل ششم: معماری دوره افشاریه و گرایش به شرق
فصل هفتم: معماری دوره زندیه
فصل هشتم: معماری دورۀ قاجار: تداوم، شکوه و پایان آن
فصل نهم: تزیینات معماری دورۀ قاجار
فصل دهم: تهران پایتخت دویست‌ساله

زارعی، محمد ابراهیم، معماری ایران: از عصر صفوی تا عصر حاضر، تهران، سمت، 676 صفحه، قطع: وزیری، بها: 330000 ريال،1396.