شمارۀ 41 نشریه نثرپژوهی ادب فارسی

میراث مکتوب - نشریه نثر پژوهی ادب فارسی (دوفصلنامۀ دارای رتبه علمی - پژوهشی (علوم انسانی) شماره 41، بهار و تابستان 1396 به صاحب امتیازی دانشگاه باهنر کرمان منتشر شد.

بررسی تقابلِ سنت (اسطوره، دین و تاریخ باستان) و مدرنیسم در اندیشه و آثار ملك‏ الشعرای بهار/ علی آزادمنش  

 آیا ضحاك شاهنامه را می توان مادینه پنداشت؟/ حمیدرضا اردستانی رستمی 

بررسی رمان «بازی آخر بانو» بر اساس نظریه چندصدایی باختین/ نوشین استادمحمدی ، حسین فقیهی ، حسین هاجری 

تحلیل مناسبات قدرت در قصاید ناصر خسرو/ محسن بتلاب اكبرآبادی 

پیوندهای معنایی آیه الست و اعیان ثابته در مثنوی مولانا/ محمد بهنام فر، علیرضا باغبان 

بازخوانی موقعیت های قیدی و صفتی در تشخص سبكی شعر اخوان ثالث/ حمید جعفری قریه علی ، مرضیه دهقان 

بررسی نام جای «رودابد» در شاهنامه فردوسی/ مرتضی چرمگی عمرانی 

بررسی و تحلیل جامعه شناختی ذوق ادبی با تاكید بر مرصاد العباد نجم الدین رازی/الهام سیدان ، سارا پورعماد

معرفی پاره ای از مختصات واجی منحصر به فرد گویش رودباری (كرمان)/سپهر صدیقی نژاد، سید فرید خلیفه لو  

تحلیل رده شناختی اسم مركب در گونه رودباری قلعه گنج/سپهر صدیقی نژاد، پاكزاد یوسفیان  

تحلیل و بررسی انواع موتیف و كاركردهای آن در آثار بلقیس سلیمانی/محمدرضا صرفی ، محمود مدبری ، ملیحه علی نژاد  

بررسی روابط بینامتنی مینوی خرد و دیباچه شاهنامه فردوسی/ذوالفقار علامی مهماندوستی ، نفیسه مرادی  

تحلیل صورت های خیالی «خون نامه خاك» اثر«نصرالله مردانی» طبق نظریه «ژیلبر دوران»/ عباس محمدیان ، علیرضا آرمان  

مدح و اغراض آن در قصاید ابوالقاسم قائم مقام فراهانی/ فاطمه مدرسی ، رحیم كوشش ، هادی جوادی امام زاده 

صرف مجدد تك صیغه های دوره میانه در دوره نو (یك تحول تاریخی زبان فارسی)/ حامد نوروزی ، غلامحسین غلامحسین زاده 

صاحب امتياز: دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان

مدير مسئول: محمود مدبری

سردبير: احمد اميری خراسانی