فراخوان همایش ملی دیوانسالاری در شرق جهان اسلام تا پایان قرن سیزدهم هجری (ایران، هند و عثمانی)

میراث مکتوب - همایش ملی دیوانسالاری در شرق جهان اسلام تا پایان قرن سیزدهم هجری (ایران، هند و عثمانی) اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد. 

محورها و موضوعات این همایش به شرح زیر است:

ساختار دیوان سالاری

خاستگاه دیوان سالاری اسلامی

دیوان سالاری و ادبیات (پهلوی، یونانی، فارسی، ترکی عربی)

پایگاه اجتماعی دبیران و الیگارشی (خاندان های دیوان سالار)

رسائل و متون دیوانی

انواع دیوان ها

بروکراسی (نظام اداری)

دیوانسالاری و مذهب

کارکرد دیوان سالاری اسلامی

شخصیت های دیوانی

کارکرد علمی

کارکرد نظارتی

کارکرد اقتصادی

کارکرد اجتماعی

کارکرد شرعی

کارکرد فرهنگی کارکرد سیاسی

کارکرد نظامی

تحولات دیوان سالاری اسلامی

تحولات دیوان سالاری از قرن اول تا چهارم

تحولات ناشی از ورود ترکان و مغولان

تحولات ناشی از تشکیل دولت صفوی

تحولات دیوان سالاری از افشاریه تا مشروطه

و سایر موضوعات مرتبط

ارسال مقاله به همایش تا 15 اسفند 1396 است و همایش در تاریخ 18 و 19 اردیبهشت سال آینده برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند مقالات خود را به نشانی http://www.conf.birjand.ac.ir/divansalari/ ارسال کنند.