پنجاه و هشتمین دیدار دوستانۀ مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب- پنجاه و هشتمین دیدار دوستانۀ مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب روز چهارشنبه 25 بهمن ماه در مؤسسه برگزار شد.