فرهنگ ضرب‌المثل‌های عربی منتشر شد

میراث مکتوب - فرهنگ ضرب‌المثل‌های عربی، تألیف سهیل یاری گُل‌درّه، دربردارندهٔ حدود چهارهزار مَثَل منثور و منظوم عربی در زمینه‌های مختلف است که براساس موضوع و به ترتیب الفبایی تدوین شده‌ است.

بخش پایانی کتاب نیز به «ضرب‌المثل‌های پراکنده» در موضوعات گوناگون اختصاص دارد. در هر مَدخَلی نخست امثال منثور و سپس امثال منظوم آورده شده ‌است. تمامی مَثَل‌های این فرهنگ با اِعراب‌گذاری دقیق و ترجمه همراه‌اند. همچنین برای فهم بهتر برخی امثال عربی، توضیحاتی از نویسندگان کتب امثال عربی و در برخی موارد معادل‌های فارسی مثَل‌ها نیز آورده شده‌ و در پانوشت‌ها مَآخِذ همهٔ امثال عربی و معادل‌های فارسی آن‌ها ذکر گردیده‌ است.
این کتاب با مقدّمه‌ای از استاد احمد مهدوی دامغانی و توسط انتشارات ادبیات چاپ شده است.

منبع: کانال مجمع پریشانی