زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر امیرحسن یزدگردی

میراث مکتوب - هنر برخی مفاخر گرانقدر ادب و فرهنگ ما، تفضیل تألیفات یا تعدد مکتوبات نیست کما اینکه مرحوم یزدگردی نیز در تمامی عمر ادبی خویش جز معدودی اثر در عرصۀ کتاب و مقاله از خود چیزی به جای نگذاشت، اما استادپروری و عالِم پروری هست و بدون تردید این پروریدن، اثر بلندتر، مهم تر و ماندگارتری از آثار مکتوب دارد.

از جملۀ این اثر آفرینان مرحوم دکتر یزدگردی است. این معنا را می توان از فهرست بلند شاگردان گرانقدری که در متن این کتاب از افتخار شاگردیِ استاد گفته اند دریافت. این کتاب و نیز سخنان دانشمندانی که در توصیف خصال و شخصیت مرحوم یزدگردی در مجلس بزرگداشتش سخن گفته و می گویند، گواه صادقی است بر این ادعا!

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:
در شرح و مدح معلمی اثر آفرین (مرحوم دکتر امیرحسن یزدگردی)/حسن بلخاری قهی
استاد دکتر یزدگردی (احوال و آثار)/ اصغر دادبه
دکتر یزدگردی، چنان که من می شناختم/ فتح الله مجتبایی
آن نازک طبع لطیف.../ فریدون مشیری
تنها یاد است که بر جای می ماند/ محمدعلی اسلامی نودوشن
یادی از استاد فرزانه ام شادروان دکتر امیرحسن یزدی/ صادق سجادی
پس از چهل سال (یادی از استاد امیرحسن یزدگردی)/ علی میرانصاری
امیرحسن یزدگردی استادی تمام عیار/ محمد موقتیان
یزدگردی ادیبی دانشمند/ احمد تمیم داری
بر آستان جانان/ نصرالله کریمی
در محضر استاد/ اصلان شاملو
نگاهی به کتاب دکتر امیر حسن یزدگردی «حواصل و بوتیمار»/علی اصغر محمدخانی
نفثه المصدور: نگاهی به تحلیل های جامعه شناختی و روان شناختی نسوی/ نادره جلالی
زعهد صحبت او در میانه یاد آریم/ امیرحسن یزدگردی
به دیدۀ انصاف بنگریم/ امیرحسن یزدگردی
ساز عرفانی ذوالفنون/ امیرحسن یزدگردی
بازگو از نجد و از یاران نجد/ مجید زهتاب
استاد دکتر یزدگردی، معلمی عاشق، محققی کم مانند و دوستی پاکباز/ گفت و گو با اصغر دادبه
تقدیم به روان پاک استاد ارجمندم مرحوم دکتر امیرحسن یزدگردی/ هادی فرساد
سال شمار زندگی دکتر امیرحسن یزدگردی
تصاویر
تاریخ بزرگداشت ها و فهرست زندگی نامه ها

این کتاب زیر نظر کاوه خورابه در 292 صفحه قطع رقعی از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در تهران منتشر شده است
.

منبع: کانال کتاب پژوهی