پژوهشنامه «کتیبه و زبان» در گام نخست

میراث مکتوب - شماره نخست پژوهشنامه «کتیبه و زبان (سال اول، شمارۀ 1، دی ماه 1396)»، نشریه تخصصی پژوهشکده زبان شناسی، کتیبه ها و متون پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از پژوهشنامۀ کتیبه و زبان به شرح زیر است:

ردپای ایرانی ها در مذهب، و فرهنگ چین/ مرتضی رضوانفر

مأموریت به تنگۀ براق و بازدید از کتیبۀ شاپور/ افشنگ پرهیزی راد و فرهاد صوبت

گزارش سفر علمی به مسکو/ پونه مصطفوی ، فریار اخلاقی

مسئلۀ تخریب کتیبه های باستانی؛ راهکارها و پیشنهادها/ فرهاد صولت ، بهمن رحیمی

دربارۀ چند سفال نوشته تازه یاب از نسای قدیم/ اتریکو موراتو

دستور زبان آرامی کتاب مقدس (بخش 1)/ افشنگ پرهیزی راد

زبان های در خطر/ فریار اخلاقی

عبدالوهاب عزام/ شاهنامه پژوه مصری

صاحب امتیاز: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری