اسنادی از بنیاد فرهنگ ایران

میراث مکتوب - در دهه 1340 گسترده ترین برنامه محمدرضا شاه برای ایجاد تغییرات اجتماعی و اقتصادی در ایران با شعار انقلاب سفید آغاز شد.

شاه با انسداد فضای سیاسی و سرکوب خیزش روحانیت، همه حرکت های سیاسی مستقل را زیرزمینی کرد و برنامه های نوسازی اقتدارگرا را از سر گرفت. از آنجایی که اصلاحات اقتصادی ـ اجتماعی بدون توجه به مباحث فرهنگی و علوم انسانی ممکن بود کشور را به سوی بحران و تعارض سوق دهد، برنامه ریزان حکومتی توجه خاصی به مباحث فرهنگی مبذول داشتند و در همین سیر چند نهاد و موسسه فرهنگی تاسیس شد. بنیاد فرهنگ ایران یکی از این نهادها بود که به فرمان محمدرضا شاه در 25 مهر 1343 فعالیت خود را آغاز کرد.
براساس ماده نخست اساسنامه بنیاد فرهنگ ایران، هدف از تاسیس آن خدمت به فرهنگ و سعی در حفظ و ترویج میراث معنوی ایران و کوشش در راه تهذیب و تکمیل و ترویج زبان فارسی و شناسانیدن فرهنگ ایران به ملت های دیگر ذکر شده بود که می کوشید از رهگذر اقدام های مهمی چون تالیف و نشر فرهنگ نامه ها و لغت نامه های فارسی، پژوهش در قواعد و اصول زبان فارسی، ترجمه و نشر آثار محققان خارجی پیرامون تاریخ و فرهنگ ایران، انتشار آثار دانشمندان ایرانی و همکاری با همه موسسات پژوهشی و پژوهشگرانی که در حوزه تاریخ و فرهنگ ایران فعالیت می کردند، در این راستا گام بردارد.
در مقدمه به مواردی چون علل و فرایند تاسیس بنیاد فرهنگ ایران، دکتر خانلری و ریاست بنیاد فرهنگ ایران و انگیزه و روش تدوین اثر اشاره شده است و در ادامه مطالب کتاب در فصل هایی به این قرار آمده است:
فصل اول: اساسنامه بنیاد
فصل دوم: معرفی تشکیلات سازمانی و چارت اداری
فصل سوم: امور پژوهشی و طرح های تحقیقاتی
فصل چهارم: انتشارات بنیاد
فصل پنجم: امور آموزشی و پژوهشکده بنیاد فرهنگ
فصل ششم: امور اداری
فصل هفتم: امور مالی
در پایان نیز پیوست ها آمده است.
این اثر حاوی یکصد سند سات که از میان دست کم 4000 سند و گزارش موجود در داخل و خارج از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گردآوری و گزینش شده است.
«اسنادی از بنیاد فرهنگ ایران» به کوشش علیرضا ملائی توانی، سیدمحمدحسین محمدی و لیدا ملکی در 327 صفحه از سوی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده است.

منبع: کانال کتاب پژوهی