انتشار شمارۀ 30 فصلنامۀ پژوهش های نقد ادبی و سبك شناسی

میراث مکتوب - فصلنامه پژوهش های نقد ادبی و سبك شناسی (شماره 30، زمستان 1396) به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهركرد منتشر شد.
فهرست مقالات این فصلنامه به شرح زیر است:
سبك نثر داستانی هدایت/ محمدعلی آتش سودا  
سیر تحول شخصیت در آثار نمایشی اكبر رادی/ شیوا پورجهان ، علی محمدی
بازآفرینی اسطوره گیلگمش در شعر عبدالوهاب بیاتی/ علی نجفی ایوكی، فاطمه حاجی قربانی
تاثیرپذیری هوشنگ گلشیری از رمان نو فرانسه/ سید رزاق رضویان
ویژگی های زبانی و سبكی قصیده لامیه ابوالعلاء معری/ مهری قادری بی باك ، سید مهدی مسبوق
بررسی جامعه شناختی رمان «پرنده من» اثر فریبا وفی، بر اساس «نظریه عمل» پی یر بوردیو/ آرش مشفقی، زهرا دوستی
واحد واژگون مرتبه در ساختار گروه اسمی جمله در كلام حافظ/ اعظم سادات موسوی ، محمدعلی گذشتی
سبك شناسی حكایات گلستان بر اساس فعل بر مبنای دستور نقشگرای نظام مند/ مریم نخعی
مدیر مسئول: محمد حكیم آذر
سردبیر: قهرمان شیری