شمارۀ جدید فصلنامۀ تاریخ پزشکی

شمارۀ جدید فصلنامۀ تاریخ پزشکی (سال نهم، شماره 32، پاييز 1396) منتشر شد.

عناوین مطالب این شماره از فصلنامۀ تاریخ پزشکی به شرح زیر است:

تأثیر روش های مختلف پخت تخم مرغ بر خواص آن از دیدگاه طب ایرانی/ ملیحه تبرایی، فاطمه مرادی، فاطمه نجات بخش   

معرفی رسائل طب سنتی در سفینۀ تبریز (پیشگیری، درمان، دارو)/ پریسا قربان نژاد، مهدیه عیاری

«حفظ الصحه نسوان» در مطبوعات زنان (با تكیه بر مطبوعات منتشرشده از 1307-1289 ش./ 1928-1910 م) / علی باغدار دلگشا، عباس سرافرازی، هما زنجانی زاده، هادی وكیلی.

بررسی نسخۀ خطی «طب اورنگشاهی»، از آثار طبی شبه قاره/ سید امیر جهادی

نگرشی متفاوت به مفهوم برص در طب سنتی ایران/ فرزانه زارع، امیرمحمد جلادت

بررسی جایگاه پزشكی سنتی ایران و تاریخچه آن در پژوهش های ایرانی گیاهان دارویی/ آرزو رضایی

طاعون در طب سنتی ایران و طب نوین/ فرزانه زارع، سیدحمداله مساوات، فاطمه عطارزاده، امیرمحمد جلادت

پزشكی و كارد پزشكی (جراحی) در شاهنامه فردوسی/ محمدرضا رجب نژاد، مهین تاج صادق نیا 

صاحب امتیاز:  گروه تاریخ پزشكی مركز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشكی

مدیر مسئول:  علی اكبر ولایتی

سردبیر: محمود عباسی