بررسی رابطه علم و دین

میراث مکتوب - هیچ واقعیت علمی وجود ندارد که واقعیتِ از پیش تفسیرشده نباشد. از سوی دیگر، اگر اعتقاد دینی واقعاً درست نباشد به چیزی بیش از یک کنش وهمی برای کسب آرامش تخیلی نخواهد انجامید.

علم و دین هر دو بخش‌هایی از تلاش گسترده بشر برای فهم درست‌اند. اگر علم حاصل اندیشه انسان در مورد مواجهه غیرشخصی با جهان فیزیکی است، دین حاصل مواجهه فراشخصی با واقعیت قدسی خداوند است.

علم و دین هر دو جست‌وجوگر حقیقت‌اند؛ بنابراین، باید میان بینش‌هایی که درباره واقعیت ارائه می‌دهند هماهنگی وجود داشته باشد و به این ترتیب باید احترامی دوسویه میان این دو رشته برقرار باشد. نویسنده در این کتاب می‌کوشد با اتخاذ نگاهی چندسویه به واقعیت، به بینشی دست یابد که عمیق‌تر و جامع‌تر از داده‌های هریک از این دو رشته است. جان پوکینگهورن، در کنار آرتور پیکاک و یان باربور، از متفکران برجسته در زمینه مسائل مربوط به رابطه علم و دین است. علم و دین در جست‌وجوی حقیقت یکی از مهم‌ترین آثار وی است که در آن به چالشی‌ترین مسائل مربوط به تعاملات علم و دین در دوران معاصر پرداخته است.

پوكینگهورن، جان، علم و دین ، مترجم: میلاد نوری ، تهران، حكمت ، 136صفحه، قطع: رقعی، بها: 150000 ریال، 1396.