فرهنگ واژگان شاهنامه

میراث مکتوب - کتاب پیش رو پژوهشی است متفاوت با دیگر آثار و فرهنگ های نوشته شده دربارۀ شاهنامه، کتاب در دو بخش تألیف شده است؛ بخش نخست به ذکر و بررسی تمام ابیات موجود شاهنامه در دوازده فرهنگ لفت قدیمی و تقابل آن ها با چاپ مسکو پرداخته است که برای خواننده یک فرهنگ واژگانی مفصل و همچنین یک تصحیح انتقادی دقیق فراهم می آورد. در نتیجه پژوهش حاضر خط بطلانی بر واژه ها و ابیات ساختگی و منسوب به شاهنامه می کشد.

 

بخش دوم کتاب شامل تمام ابیات پراکندۀ شاهنامه در متون نثر تا قرن هشتم می باشد که محققان و هم اهل ذوق را به کار می آید، زیرا خوانندۀ امروزی را با نگاه هنری  نویسندگان قدیم دربارۀ فردوسی و جایگاه او در بین نویسندگان آشنا می گرداند و منبع ارزشمندی است برای شناخت ابیات موثق پراکندۀ فردوسی در متون نثر.

افشانی آقاجری، بهمن، فرهنگ واژگان شاهنامه، تهران، سیاهرود، 502 صفحه، قطع: رقعی، 440000 ریال، 1396.