پنجاه و نهمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب - پنجاه و نهمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب ظهر امروز 23 اسفند در این مؤسسه برگزار شد. دکتر محسن جوادی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر احسان اشراقی، حمیدرضا قلیچ خانی، شیوا میهن، جعفر واعظی، علی میرخانی از سخنرانان آخرین دیدار دوستانۀ سال 1396 بودند.

دکتر محمد محسنی و سید عبداالرضا موسوی طبری در این دیدار دوستانه شعرخوانی کردند.

دکتر علی میرخانی، مدیر مؤسسۀ ولیعصر دکتر علی میرخانی، مدیر مؤسسۀ ولیعصر
جعفر واعظی - مصحح بیان الادیان جعفر واعظی - مصحح بیان الادیان
از راست: حمید قلیچ خانی و عمادالدین شیخ الحکمایی از راست: حمید قلیچ خانی و عمادالدین شیخ الحکمایی
از راست: اعظم هداینی (همسر مرحوم محسن جعفری مذهب) و شیوا میهن - پژوهشگر نگارگری از راست: اعظم هداینی (همسر مرحوم محسن جعفری مذهب) و شیوا میهن - پژوهشگر نگارگری
رونمایی از شمارۀ 61 دوفصلنامۀ آینۀ میراث رونمایی از شمارۀ 61 دوفصلنامۀ آینۀ میراث
شیوا میهن - پژوهشگر نگارگری شیوا میهن - پژوهشگر نگارگری
علی میرخانی - مدیر مؤسسۀ ولیعصر علی میرخانی - مدیر مؤسسۀ ولیعصر
از راست: جمشید کیانفر و استاد احسان اشراقی از راست: جمشید کیانفر و استاد احسان اشراقی