ملاقات فردوسی در بزم عنصری، فرخی و عسجدی

مجلس ملاقات فردوسی با عنصری، فرخی و عسجدی – شاهنامۀ فردوسی نسخۀ سلطان ابراهیم میرزا تیموری (کتابخانۀ بادلیان آکسفورد) .