نقدی بر تاریخ بیهقی به تصحیح و توضیح یاحقی و سیدی

میراث مکتوب - جدیدترین تصحیح و چاپ تاریخ بیهقی، با مقدمه، تصحیح، تعلیقات،توضیحات، و فهرست ها، از دکتر محمدجعفر یاحقی و مهدی سیدی است .

این کتاب دوجلدی که جلد اولش متن تاریخ بیهقی و جلد دومش شامل تعلیقات عام وتعلیقات تاریخی و تعلیقات جغرافیایی و فهرست های گوناگون است، با استفاده از 24 نسخۀ خطی و چاپی تألیف شده و از این نظر، محققانه ترین تصحیح تاریخ بیهقی محسوب می شود و حاوی انبوهی از اطلاعات ادبی و تاریخی است. نویسنده در سطور پیش رو می کوشد برخی سهوها و اشکالات موجود در این تصحیح و تعلیق را بیان دارد.

متن کامل این نوشتار به قلم شهاب رویانیان که در شمارۀ 167 و 168 مجلۀ آینۀ پژوهش منتشر شده است اینجا بخوانید