ناگفته هایی دربارۀ مجلدی از فهارس مجلس (نقد فهرست نسخه های خطی مجلس، جلد 45)

میراث مکتوب - این نوشتار، با مطلبی شخصی در بیان تجربه ای دربارۀ رویکردهای فهرستنگاری کتب خطی اسامی آغاز می شود. نویسنده، نقد پیش رو را به چند بخش تقسیم کرده که هر یک با عنوانی مجزا، و مقدمه ای کوتاه، حاوی نمونه هایی از انواع مشکلات و خطاهایی است که به جلد 45 از فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مجلس راه یافته است.  

فهرست مذکور با نگارش سیدصادق حسینی اشکوری و یوسف بیگ باباپور، برای دستنویس های شمارۀ 16101 تا 16500 تهیه شده است.

متن کامل این مقاله نوشته جواد بشری که در مجلۀ آینۀ پژوهش شمارۀ 167 و 168 منتشر شده است اینجا بخوانید