آینۀ میراث 61

میراث مکتوب - شمارۀ 61 دوفصلنامۀ آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی – دورۀ جدید، سال پانزدهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1396) به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
فهرست مطالب این شماره از آینۀ میراث به شرح زیر است:
سخن سردبیر
کهن‌ترین مکتوب تاریخ‌دار فارسی/ مرتضی کریمی نیا
نسخۀ مصورِ کتابی از رشیدالدین و حافظ ابرو در کتابخانۀ کاخ توپکاپی/ محمدرضا غیاثیان
حسام‌الدین خویی و نوآوری در قسمیّات/ محمود عابدی و الوند بهاری
واژه‌های فارسی در دست‌‌نویسی مشکول از تفسیر سورآبادی/ ندا حیدرپور نجف‌آبادی و علی صفری آق‌قلعه
تصحیح چند خطا در آثار چاپی سنایی غزنوی/ محمود ندیمی هرندی و تهمینه عطائی کچوئی
نقد تطبیقی مبانی نظری و ساختاری کتب بلاغت فارسی/ میثم حاجی‌پور
رزم‌نامۀ «کوه دماوند»، منظومه‌ای پهلوانی ناشناخته از دورۀ صفویه/ رضا غفوری
معرفی و بررسی کهن‌ترین نسخۀ شناخته‌شدۀ قرّةالعین/ سلمان ساکت و زهرا محمودی
بررسی نسبت طریقت جوانمردی با سبک نقاشی بهزاد و شعر سعدی/ سیدمانی عمادی پَرَم‌کوهی و غلامعلی حاتم
بررسی متن‌شناختی نسخۀ خطی هفت‌تماشا از منظر مردم‌شناسی/ مروارید رفوگران
نقد و بررسی تصحیح ترجمة‌الخواص زواره‌ای/ رضا فرشچیان
سیف‌الدّین باخرزی و دو مجلس منتشرنشده از او/ علی نویدی ملاطی
چکیدۀ عربی/ حامد صدقی
چکیده انگلیسی/  مجدالدین کیوانی
صاحب امتیاز: مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب
مدیرمسئول: اکبر ایرانی
سردبیر: مجدالدین کیوانی