«تحصیل النجاة فی اصول الدین» فخر المحققین؛ معرفی نسخه و کتابشناسی

 میراث مکتوب - تحصیل النجاة فی اصول الدین از جمله تألیفات فخر المحققین  (771 – 682 ه.ق) است که در مورد اصول اعتقادی نگاشته شده است.

این اثر به درخواست ناصرالدین حمزه بن حمزه بن محمد العلوی الحسینی تألیف و به دسعت سید غیاث الدین عبدالکریم (770 ه.ق) یکی از پنج خواهرزادۀ علامه حلی کتابت شده است. تنها نسخۀ باقی مانده از این کتاب که در ایران شناسایی شده است، متعلق به دانشگاه تهران به شمارۀ 771 است. این نسخه دارای آب خوردگی است و در بعضی صفحات، کلمات و جملات قابل خواندن نیست. از این جهت کار تصحیح این اثر را دشوار می کند.

متن کامل این مقاله نوشتۀ مصطفی احمدی که در شمارۀ 167 و 168 آینۀ پژوهش منتشر شده است اینجا بخوانید.