شمارۀ 97 – 98 وقف میراث جاویدان

میراث مکتوب - شمارۀ 97 – 98 فصلنامۀ وقف میراث جاویدان (سال بیست و پنجم، بهار و تابستان 1396) به صاحب امتیازی سازمان اوقاف و امور خیریه منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از فصلنامۀ وقف میراث جاویدان به شرح زیر است:

نگاه نو

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مدیران سازمان اوقاف و امور خیریه

گفتگو با ریاست محترم مرکز پژوهشی وقف

فقه و حقوق

استفتاء

واکاوی فقهی حقوقی وقف سلاطین

بررسی ماهیت تولیت و انواع آن

راهکارهای تعیین سهم موقوفه در تملک های دولتی

بررسی امکان تحقق قبض با ثبت سند رسمی

یادداشت های حقوقی

فرهنگ و تمدن

نقش وقف در ایجاد و احیاء تمدن نوین اسلامی

اصطلاح نامۀ وقف (1)

آشنایی با واقفان بزرگ

نگاهی به وقف نامۀ مدرسۀ امامیۀ شیراز (1)

معرفی کتاب فهرست نسخه های خطی کتابخانه و مرکز اسناد آستان حضرت هلال بن علی

صاحب امتیاز: سازمان اوقاف و امور خیریه

مدیرمسئول: علی محمدی

سردبیر: محمد فراهانی