جشن نامۀ دکتر ایرانپور جزنی

میراث مکتوب - جشن نامۀ دکتر ایرانپور جزنی به کوشش و محمدتقی رهنمایی و عباس سعیدی منتشر شد.

فهرست مقالات این جشن نامه به شرح زیر است:

پیشگفتار

معرفی استاد دکتر ایرانپور جزنی/ عباس سعیدی

بخش نخست: یادها و خاطرات با دکتر ایرانپور جزنی

سرآغاز جغرافیای نوین ایران – آلمان و نقش دکتر ایرانپور جزنی/ اکارت اهلرس

آشنایی با دکتر ایرانپور جزنی/ سید کاظم موسوی بجنوردی

از نخستین روز آشنایی با دکتر ایرانپور جزنی تا امروز/ محمدتقی رهنمایی

چگونه جغرافیدان شدم.../ عباس سعیدی

استاد ما دکتر ایرانپور جزنی.../ جمیله توکلی نیا

مقدمه در شناخت دکتر جزنی.../ ابراهیم مقیمی

گوشه ای از خدمات دکتر ایرانپور جزنی به فرهنگ و آموزش/ محمدرضا سحاب

بخش دوم: مقالات فارسی

نقش حکومت و دولت در توسعۀ شهر و شهرنشینی در ایران... / محمدتقی رهنمایی

آبیابی، سازگاری محیطی و سامان اجتماعی – اقتصادی سرزمین .../ عباس سعیدی

گنبدهای نمکی ایران به عنوان یک واحد ژئومورفولوژی.../ محمدرضا ثروتی

نابرابری جغرافیایی نابرابر پهنۀ مسکونی کلانشهر تهران.../ اسماعیل علی اکبری

نقش آفرینی جریان تولید زراعی در تکوین مناسبات فضایی.../ مصطفی طالشی

پارادایم های توسعۀ گردشگری؛ از پیشاانبوده تا پساانبوه.../ محمود ضیایی و دلشاد

نقش تسهیلات مقاوم سازی در دگردیسی ساختاری – کارکرد مسکن.../ عزیزپور و اسماعیلی

تأثیر سیاست فروش تراکم ساختمانی در تغییرات ساختار فضایی تهران.../ مصطفی قدمی

ویژگیها و توسعۀ گردشگری در مازندران.../ روزبه میرزائی

بازگشت به طبیعت و ارزشهای روستایی.../ ریحانه سلطانی مقدس

بخش سوم: مقالات انگلیسی

مقالات انگلیسی

شورای علمی این جشن نامه به این شرح است:

اکارت اهلرس

محمدتقی رهنمایی

عباس سعیدی

محمدرضا سحاب

محمدحسن ضیاء توانا

محمدرضا ثروتی

جشن نامۀ دکتر ایرانپور جزئی، تهران، مؤسسۀ جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب، 280 صفحه، قطع: وزیری، بها: 200000 ریال، 1396.