کارنامۀ علوم و فنون مخطوطات در ایران

میراث مکتوب - رساله های فارسی خطی محفوظ در کتابخانۀ آستان قدس و دیگر کتابخانه ها در قالب مجموعه ای به نام رسائل خطی فارسی، به همت نجیب مایل هروی و با همکاری گروه تصحیح متون آن بنیاد ، به رشتۀ طبع درآمده است.

این مجموعه در قالب دفترهای اول تا دوازدهم از سال 1368 تا 1392 مجموعاً در 3133 صفحه وزیری منتشر شده است . نویسنده در نوشتار حاضر گزارشی از دفاتر مذکور به دانشوران علوم و فنون مخطوطات ارائه می کند.

متن کامل این مقاله نوشتۀ مصطفی مطبعه چی اصفهانی که در شمارۀ 167 و 168 نشریۀ آینۀ پژوهش منتشر شده است اینجا بخوانید.