شرح گلستان به شیوۀ ذبیح الله منصوری!

میراث مکتوب - شرح گلستان به شیوۀ ذبیح الله منصوری (نگاهی به ترجمه ای جدید از شرح سودی بر گلستان سعدی)

شرح سودی بر گلستان سعدی، ترجمه و شرح: غلامرضا کمالی نیا. تهران: انتشارات نور گیتی با همکاری شرکت سهامی انتشار، 1395. 3 ج ، 840000 ریال.

آسیای صغیر، از دیرباز ، یکی از پایگاه های رواج زبان فارسی و رونق تحقیق و تتبع در ادبیات مدرسی بوده است. شماری از نفیس ترین آثار علمی و ادبی و تاریخی زبان شیرین فارسی در فاصلۀ سده های ششم تا هشتم هجری، آن هاست که در آسیای صغیر و عمدتاً در قلمرو «سلاجقۀ روم» و تحت ظل عنایات بالغۀ ایشان به زبان و ادب فارسی تألیف و تصنیف گردیده است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ جویا جهانبخش که در شمارۀ جدید جهان کتاب (پیاپی 346) - سال بیست و دوم، شمارۀ 11 و 12، بهمن و اسفند 1396 منتشر شده است اینجا بخوانید.