نامه های منظوم و رباعیات حکیم نزاری قهستانی

میراث مکتوب - «نامه های منظوم و رباعیات حکیم نزاری قهستانی» به کوشش دکتر محمود رفیعی و دکتر محمدرضا راشد محصل منتشر شده است.

نزاری در سال های آخر عمر پس از قطع امید از کمک و مراحم علیشاه برای دریافت کمک به دیگر مقامامات دولتی روی می آورد. نامه های منظوم اول و دوم برای شرف الدین حسن، نامۀ سوم برای محمدبن نجیب حاکم گناباد و نامه های چهارم خطاب به علیشاه و در بیان دلتنگی از غیاب اوست. تعداد رباعیات نسخۀ کلیات سن پترزبورگ 264 رباعی است، 22 رباعی در اثر رطوبت و نم فروشسته شده و خوانا نیستند.

این اثر در 215 صفحه و سه بخش اصلی شامل: نامه های منظوم- رباعیات و شرح نامه ها منضم به تصاویر نسخه دست نویس کتاب چاپ شده است. پیش گفتار دکتر رفیعی و معرفی و تقریظ دکتر راشد محصل در ابتدای کتاب اطلاعات کامل و جامعی  از فضای روزگار پایانی عمر نزاری و تلاش شاعر برای حل مشکلات معیشتی اش ارائه می دهد.

در پیش گفتار،  از دو نسخه دست نویس «آ » و « ب» که در چاپ کتاب حاضر از آنها استفاده شده بطور مشروح سخن گفته شده است. نسخه ی خطی «آ» متعلق به کتابخانۀ عمومی دولتی سن پترزبورگ است که در سال 937 هجری قمری رونویسی شده و کامل ترین نسخه خطی کلیات نزاری است. این نسخه وقف بقعۀ شیخ صفی الدین اردبیلی بوده و سربازان شوروی سابق آن را به این کشوربرده اند. و نسخۀ دوم، نسخه «ب» کلیات نزاری است که در مخزن نسخه های خطی انستیتوی زبان و ادبیات فرهنگستان علوم تاجیکستان نگهداری می گردد

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

نامه های منظوم

رباعیات

شرح نامه ها

فهرست اعلام

نامه های منظوم و رباعیات حکیم نزاری قُهستانی، به کوشش: محمود رفیعی و محمدرضا راشد محصل، بیرجند، چهاردرخت، 214 صفحه، قطع: وزیری، بها: 250000 ریال، 1396.