خرده هایی بر وسام الخطاوی

میراث مکتوب - نوشتار پیش رو نقدی است بر آقای وسام الخطاوی که منطق الاشارات و التنبیهات اثر ابن سینا را مورد تحقیق و تصحیح قرار داده و توسط انتشارات مطبوعات دینی به چاپ رسانده است.

نویسنده در نوشتار حاضر، مقدمۀ ایشان و نیز فصل نخست از نهج یکم آن کتاب را مورد مداقه و نقد و بررسی قرار داده است.

متن کامل این نوشتار به قلم طاهر وکیلی که در شمارۀ 167 و 168 نشریۀ آینۀ پژوهش (سال بیست و هشتم، شمارۀ پنجم و ششم، آذر تا اسفند 1396) منتشر شده است اینجا بخوانید.