پنجاه سال با دکتر مهدی بیانی

میراث مکتوب - دکتر بیانی از نخستین نسل فهرست نویسان و نسخه شناسان عصر معاصر است و افزون بر استادی در ادبیات فارسی، برگزاری کلاس کتابداری (1317 ش) نمایشگاه های نفایس خطی ( 1328 ش) و کلاس خوشنویسی (1329 ش) را پایه گذاری کرده است. بیانی از عاشقان و خادمان میراث فرهنگی و تأثیرگذارترین شخصیت های فرهنگی هنری سدۀ اخیر بشمار می رود ولی با این حال چنان که شایسته و بایستۀ وی است، به نسل جوان معرفی نشده است.

گزارش ها، اطلاعات و تحلیل های دکتر بیانی بر پایۀ مطالعات و آثاری که پیشینیان به یادگار گذاشته اند در اختیار ما نباشد، هرگونه پژوهش و تحقیقی که انجام شود کاستی های نسبی خود را خواهد داشت و پژوهش هایی از این دست شاید هیچ گاه به کمال مطلوب مؤلف یا خواننده دست نیابد. گزارش ها، اطلاعات و تحلیل های دکتر بیانی بر پایۀ مطالعات و آثاری که دیده بود، استوار بوده و طبیعی است که امروزه اطلاعات ما بر پایۀ منابع نویافته و با گسترش چاپ و نشر رشته های دانشگاهی رو به افزایش است.

کتاب پیش رو نخست به زندگی حرفه ای دکتر بیانی می پردازد و جامع ترین گزارشی است که تاکنون از زندگانی این مرد کتاب دوست تهیه شده است، پس از آن به نقد و بررسی کتاب «احوال و آثار خوشنویسان» پرداخته شده و در فصلی دیگر ، کتابشناسی توصیفی دیگر آثار دکتر بیانی جای گرفته و در پایان نیز نمایه ای تخصصی برای اهل تحقیق فراهم شده است.

از جمله مزایای کتاب آوردن دو دسته تصویر است؛ نخست نمونه هایی از اسناد و احکام و مکاتبات است و دو دیگر تصاویر رقعه ها و نسخه هایی که کمتر دیده شده و در دورۀ دکتر بیانی امکان نشر رنگی و باکیفیت آنها فراهم نبوده است.

قلیچ خانی، حمیدرضا، پنجاه سال با دکتر مهدی بیانی (1346 – 1396 ش)، تهران، سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران، 270 صفحه، قطع: رحلی، 1396.